top of page

Algemene voorwaarden

Veggies and Spice catering te Amsterdam

 

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Veggies and Spice en een opdrachtgever waarop Veggies and Spice deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Veggies and Spice opdracht geeft tot het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.

 2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan alleen schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij de afwijkingen zijn overeengekomen.

 3. Veggies and Spice is bevoegd bij de uitvoering van een overeenkomst met opdrachtgever gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige algemene voorwaarden.

 4. Op al onze overeenkomsten zijn de laatste Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Dit zijn de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven hun diensten verlenen en overeenkomsten sluiten zoals. 

 

Artikel 2. Uitvoering en overeenkomst

 1. De uitvoering van de overeenkomst door Veggies and Spice is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van het feest, vergadering, bruiloft, evenement of andere cateringactiviteit, de opgegeven omstandigheden en aantallen. Opdrachtgever is gehouden alle door Veggies and Spice verlangde gegevens en informatie te verstrekken, evenals alle overige gegevens en informatie die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst door Veggies and Spice. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Veggies and Spice verstrekte gegevens en informatie.

 2. Indien Veggies and Spice bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door opdrachtgever te verstrekken informatie, kan opdrachtgever Veggies and Spice niet aansprakelijk stellen voor het tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen, zolang opdrachtgever niet alle van belang zijnde informatie c.q. niet de juiste informatie heeft verstrekt.

 3. Ingeval Veggies and Spice  goederen, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever, zijn deze goederen vanaf het moment van aflevering voor risico van de opdrachtgever.

 4. Ingeval Veggies and Spice goederen, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever heeft opdrachtgever 2 uur garantie op de kwaliteit van de goederen (eten en/of drinken), vanaf het moment van aflevering, op voorwaarde dat de goederen worden opgeslagen en behandeld volgens de instructies van Veggies and Spice.

 5. Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever goederen (eten en/of drinken) van Veggies and Spice van de locatie meenemen, is dat voor eigen rekening en risico van opdrachtgever en/of zijn gasten.

 6. De opgenoemde offert is gebaseerd op het opgeven aantal personen, de locatie en de opgegeven tijdsplanning. Wijzigingen hierin kunnen invloed hebben op de door ons opgegeven offerte.

 7. Alle glaswerk, serviesgoed, linnengoed, warmhoudboxen/bakken, serveerschalen, opschepgerij en andere door

Veggies and Spice ter beschikking gestelde non-consumptieve goederen blijven eigendom van Veggies and Spice.

Indien goederen van Veggies and Spice achterblijven op de locatie, is opdrachtgever verplicht deze goederen aan Veggies and Spice te retourneren. Schade aan of verlies van deze non-consumptieve goederen veroorzaakt door opdrachtgever en/of zijn gasten, wordt door Veggies and Spice tegen kostprijs aan opdrachtgever doorberekend.

 1. Daar naast zijn wij genoodzaakt alle kosten voor verhuurartikelen door te belasten.

 

Artikel 3. Prijzen

 1. Indien Veggies and Spice en opdrachtgever zijn overeengekomen dat Veggies and Spice ten behoeve van zijn opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt zijn prijzen, dan is Veggies and Spice gerechtigd de nieuw geldende prijzen door te berekenen aan zijn opdrachtgever.

 2. Prijsverhogingen voortvloeiende uit wijzigingen in en/of aanvullingen van de opdracht door opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever.

 3. Een prijsverhoging als bedoeld in lid 3 geeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

 4. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van het bepaalde in lid 3, dient plaats te vinden tegelijk met (de laatste termijn van) de hoofdsom.

 5. Opdrachtgever is gerechtigd tot uiterlijk 5 dagen voor uitvoering van de overeenkomst door Veggies and Spice, wijzigingen aan te brengen in de overeengekomen aantallen personen en/of te leveren goederen of uit te voeren diensten, dieet wensen met dien verstande dat de aan te brengen wijzigingen maximaal 10% mogen zijn (meer of minder) van de reeds overeengekomen aantallen personen en/of te leveren goederen of uit te voeren diensten.

 6. Alle wijzigingen die na 5 dagen voorafgaand aan de geplande cateringsdatum worden doorgegeven zullen, in verband met inkoop en personeelsplanning, volledig worden doorberekend aan de opdrachtgever.

 7. Prijsverhogingen voortvloeiende uit wijzigingen in en/of aanvullingen van de opdracht door opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever.

     

Artikel 4. Annulering

 1. Opdrachtgever is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij deze tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Bij een annulering van de bevestigde offerte zullen aan de hand van de termijn tot aan de reserveringsdatum annuleringskosten inrekening gebracht worden:

  1. Bij annulering meer dan 1 maanden voor het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst is opdrachtgever niet gehouden enige vergoeding aan Veggies and Spice te betalen.

  2. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 25% van de totaalsom aan Veggies and Spice te betalen.

  3. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 50% van de totaalsom aan Veggies and Spice te betalen.

  4. Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 100% van de totaalsom aan Veggies and Spice te betalen.

 2. Annulering dient schriftelijk te geschieden. Voor de berekening van het te betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag waarop de schriftelijke annulering Veggies and Spice heeft bereikt. Aan een mondelinge annulering kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.

 

      Artikel 5. Betaling

 1. Na de opdracht bevestiging dient er 50% vooruit betaald te worden door de client aan Veggies and Spice.

 2. De voorschotnota dient uiterlijk 1 week voor het evenement voldaan te zijn. Als dit niet het geval is kunnen wij niet overgaan tot uitvoering van de catering. Bij opdrachten hoger dan €1.000,- dient het voorshot uiterlijk 3 weken voor het evenement voldaan te zijn.

 3. De overige 50% van de nota dient uiterlijk 1 week na de datum van de geleverde goederen betaald te worden.

 4. Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft van het openstaande achteraf te betalen 50% van de nota , geld een maximale verleningstermijn van maximaal 14 dagen om alsnog te betalen. Indien de klant in gebreke is moet hij aan Veggies and Spice alle op de inning vallende kosten vergoeden. De buitengerechtelijke inningskosten worden in rekening gebracht volgens de wet.

 

Artikel 6. Reclame

1. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de goederen opdrachtgever ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende diensten zijn verricht. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Bij klachten over de kwaliteit van etens- en/of drinkwaren dient opdrachtgever deze binnen 2 uur na levering aan Veggies and Spice te melden, zodat Veggies and Spice de gelegenheid heeft de gegrondheid van de klacht te controleren en indien mogelijk te verhelpen. Indien de opdrachtgever de geleverde goederen

niet volgens de instructies van Veggies and Spice betreffende opslag en behandeling heeft behandeld, dan vervalt de mogelijkheid tot reclameren

 

Artikel 7. Ontbinding

1. Indien opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Veggies and Spice gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

bottom of page